Gebruiksvoorwaarden

 1. Identiteit van de verkoper

Abeco (Comm. V), Bloumi bvba
Plantijnlei 87

2900 Schoten

0497/88.35.70

Bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 en 18:00

Info@bloumi.be

Ondernemingsnummer: BE 0656 999 113
Bankrekeningnummer: BE 67 0017 8914 4687
BIC GEBABEBB


 1. Algemeen

 
2.1 Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Het plaatsen van een bestelling via de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. Bloumi kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, echter wel na vermelding van deze wijzigingen op haar website. Echter, de lopende overeenkomsten blijven onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat de verkoop wordt afgesloten. Raadpleeg daarom regelmatig de laatste versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden die ten alle tijde beschikbaar zijn op de website.


2.2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


 1. Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 


 1. Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de producten wordt steeds op indicatieve titel meegedeeld op onze website. Wanneer er wordt meegedeeld dat een product “in voorraad” is, is dit product in principe onmiddellijk beschikbaar. Bloumi kan echter niet aansprakelijk worden gehouden indien de voorraad niet meer dezelfde zou zijn als op de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Elke onbeschikbaarheid wordt aangegeven op de website.

Ingeval Bloumi een product niet binnen een redelijke termijn kan verkrijgen bij haar leveranciers, zal zij de klant per e-mail inlichten over de verwachte vertraging. Deze laatste zal in dat geval, op basis van deze nieuwe informatie, de keuze hebben om zijn bestelling te annuleren of om te wisselen. Er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht ingeval van een dergelijke annulering van de bestelling.


 1. Aankoop

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.


 1. Prijs en betaling

6.1 Prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant (behalve ingeval van bijzondere voorwaarden vermeld op de website). De prijzen worden aangegeven rekening houdende met de informatie die de klant heeft verstrekt met betrekking tot de plaats van de levering.

Bloumi behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. Wij verbinden ons er echter toe om de geldende prijzen toe te passen die werden vermeld op het ogenblik van uw bestelling.


6.2 Betaling

De betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het ogenblik van uw bestelling, behalve indien u uw bestelling komt afhalen in ons kantoor gelegen te Plantijnlei 87, 2900 Schoten, België. In dit geval kan u eveneens cash betalen of gebruik maken van de Payconiq-app op het ogenblik dat u de goederen komt afhalen. Deze optie is niet van toepassing indien u uw producten laat personaliseren. Dan dient u de volledige prijs op voorhand te betalen via overschrijving. U kan uw bestelling komen afhalen tijdens onze openingsuren.

Alle online bestellingen zijn betaalbaar in euro. Om uw bestelling te betalen, kan u gebruik maken van de volgende betaalmiddelen:

– via overschrijving op de bankrekening van Abeco (Comm. V) voor verzending

– cash bij afhaling

– Payconiq bij afhaling

In het eerste geval worden de producten, in afwachting van de betaling, voor de klant gereserveerd gedurende 3 werkdagen vanaf de datum waarop de bestelling werd uitgevoerd. Nadat deze termijn is verstreken heeft Bloumi het recht om de bestelling te annuleren. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Ingeval de goederen worden afgehaald op het kantoor, zullen de producten voor de klant worden gereserveerd gedurende 5 werkdagen vanaf de datum waarop de bestelling werd uitgevoerd. Nadat deze termijn is verstreken, heeft Bloumi het recht om de bestelling te annuleren.


 1. Levering

7.1 Algemeen

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De producten die via Bloumi werden aangekocht zullen slechts worden geleverd in België en Nederland.

De ondernemer zal de bestelling(en) met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Bloumi is niet aansprakelijk voor de gevolgen die te wijten zijn aan een vertraging in de afwikkeling van de zendingen ten gevolge van feiten waarvoor de post aansprakelijk is. De prijs van de bestelling zal niet worden terugbetaald zolang de bestelling niet werd teruggezonden aan de verzender of bij de geadresseerde met vertraging is toegekomen.

Ingeval van betaling per overschrijving wordt de bestelling niet verwerkt tot op het ogenblik van de ontvangst van het bedrag. Bijgevolg zullen de toepasselijke termijnen in dit geval een aanvang nemen op de dag waarop de betaling wordt ontvangen en kunnen de termijnen dus verschillen van deze die werden vermeld op de dag waarop de bestelling werd geplaatst.

Indien u beslist om uw bestelling te annuleren nadat u reeds heeft betaald en indien uw bestelling reeds vertrokken is om te worden geleverd, zal Bloumi niet overgaan tot terugbetaling van dit product tot zij een volledige betaling heeft ontvangen en op voorwaarde dat het product zich in de originele staat bevindt. De transportkosten en de kosten voor het terugzenden van het product zijn ten laste van de klant.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of een terugbetaling te voorzien.


BELANGRIJK: als de klant niet aanwezig is wanneer het pakket wordt afgeleverd en zijn pakket nadien niet binnen de 15 dagen afhaalt op het postkantoor zal het pakket worden teruggezonden aan Bloumi. In dat geval zal Bloumi het pakket slechts terugzenden aan de klant wanneer het pakket terug werd ontvangen (of indien de post het heeft teruggezonden ingeval van verlies), en de portkosten van deze tweede verzending zullen in rekening worden gebracht van de klant, dit zelfs indien blijkt dat de post geen kennisgeving heeft nagelaten.


7.2 Eigendomsoverdracht

In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van Bloumi tot op het ogenblik dat de bestelling integraal werd betaald.

Ingeval de bestelling wordt verzonden via de post, gaan alle risico’s op verlies en schade aan de betrokken goederen over op de klant vanaf het ogenblik van de verzending. De aangekochte items zullen dus op risico van de koper reizen.


7.3 Fabrieksfouten

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Ingeval de producten zichtbare fabrieksfouten vertonen of indien de producten niet overeenstemmen met uw bestelling, verbindt Bloumi zich ertoe om de producten te vervangen of terug te betalen. In dit geval verzoeken wij u om ons een gedetailleerde schriftelijke verklaring over te maken en het product/de producten terug te zenden aan Bloumi. Bloumi zal, naar uw keuze, overgaan tot de vervanging of de terugbetaling van de producten. Dit verzoek moet worden gedaan binnen de 7 werkdagen volgend op de levering. Elke vordering die buiten deze termijn wordt geformuleerd zal niet worden aanvaard.

De producten moeten worden teruggezonden aan Bloumi in de staat waarin u deze heeft gekregen met het geheel van de geleverde elementen (accessoires, verpakking, handleiding, …). De kosten die werden aangegaan voor deze terugzending zullen u worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief. In elk geval geniet u van de wettelijke bepalingen in verband met de garantie voor verborgen gebreken.


 1. Herroepingsrecht

8.1 Algemeen

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het product zal gedurende de termijn niet gebruikt worden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


8.2 Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

De ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de ondernemer terugbetaald.

Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de onderneming, in het kader van verkoopsovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.


8.3 Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 1. * artikelen die soldenprijzen hebben
 2. * specifiek voor de klant bestelde goederen
 3. * geschenkbon/cadeaucheque
 1. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …


 1. Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.


 1. Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@bloumi.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Een klacht over een product of de service van de ondernemer kan worden ingediend via info@bloumi.com. De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.